PlanToysTingScore:   Tingscore - Plan Toys: 9,4PlanToys är ett bolag som endast använder naturliga och giftfria material till sina leksaksprodukter. Leksakerna tas fram ur uttjänta gummiträd och trädens restprodukter återanvänds i produktionsprocessen. Man använder vattenbaserade färger med organiska färgpigment som är fria från bly och andra tungmetaller. Rester, såsom spån, rötter och flis, finfördelas och binds samman med ett formaldehydfritt bindemedel till ett helt giftfritt material, s.k. PlanWood, vilket sedan formas och återanvänds i produkterna. Övrigt spillmaterial går vidare till ett biokraftverk som genererar elektricitet, inte bara åt PlanToys egna fabrik, utan också till närliggande bebyggelse. Även solceller används för att tillföra förnybar energi. Vidare använder PlanToys återvunnet papper och sojabläck för sina trycksaker (sojabläck är mer biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas effektivare än gängse kemiskt bläck).

PlanToys är certifierat mot och uppfyller kraven i kvalitets-, miljö och arbetsmiljöstandarderna ISO 9001, ISO 14001 resp. OHSAS 18001 och företaget har genom åren tilldelats ett stort antal utmärkelser världen över för sina leksaker - designade och tillverkade utifrån ett genuint hållbarhetsperspektiv.


Vid genomgång och analys av företaget i vår utvärderingsmodell kommer vi fram till att PlanToys ligger i framkant inom ett flertal hållbarhetsområden och torde vara en fantastisk förebild för andra företag runt om i världen.Miljö: 

  • PlanToys innehar ISO14001 miljöcertifikat, vilket innebär att oberoende externa revisorer regelbundet granskar verksamheten utifrån kraven i den internationellt vedertagna miljöstandarden. Certifieringen visar att man uppfyller ställda krav, man har kontroll på sina miljöaspekter och man jobbar aktivt med ständiga förbättringar av sin miljöpåverkan.

 

  • Materialval, återvinning, energiproduktion ur restprodukter och solceller är några av de miljöaspekter Plantoys jobbar med. Detsamma gäller med aktiviteter kring återplantering för virkesuttag och kompensation för verksamhetens generering av CO2.  


Verksamhetskvalitet:
 

  • PlanToys innehar ISO9001 kvalitetscertifikat, vilket innebär att oberoende externa revisorer regelbundet granskar verksamheten utifrån kraven i den internationellt vedertagna kvalitetsstandarden. Certifieringen visar således att man uppfyller ställda krav, det finns ordning och reda i verksamheten och att man har kontroll på sina leverantörs- och distributörskedjor

Arbetsmiljö: 

  • PlanToys innehar även OHSAS18001 arbetsmiljöcertifikat, vilket innebär att oberoende externa revisorer regelbundet granskar verksamheten utifrån kraven i den internationellt vedertagna arbetsmiljöstandarden. Certifieringen visar att man uppfyller ställda krav, man har kontroll på sina arbetsmiljöaspekter och man jobbar aktivt med ständiga förbättringar avseende arbetsmiljöfrågor i verksamheten. 

  

Corporate Social Responsibility (CSR):

  • Företaget har ett utpräglat hållbarhetstänk (CSR-tänk), som, utöver vad som nämnts ovan, även inkluderar många projekt i sin närmiljö i Thailand, med bl. a. bibliotek, museum och andra aktiviteter riktade till personal, deras familjer och övrig lokalbefolkning.